RE 50
Frankfurt (Main) Süd
Frankfurt (Main) Hbf
00:20+0
2
RB 41
Frankfurt (Main) Süd
Frankfurt (Main) Hbf
00:24+0
2(1)
RB 40
Frankfurt (Main) Süd
Frankfurt (Main) Hbf
00:24+0
2(1)
RB 51
Hanau Hbf - Wolfgang (Kr Hanau)
Fulda
00:53
3
RE 50
Frankfurt (Main) Süd
Frankfurt (Main) Hbf
01:17+0
2
RB 40
Frankfurt (Main) Süd
Frankfurt (Main) Hbf
01:28+0
2
RB 51
Hanau Hbf - Wolfgang (Kr Hanau)
Wächtersbach
02:13
3
RB 41
Hanau Hbf - Friedberg (Hess)
Marburg (Lahn)
02:20
3
RB 41
Frankfurt (Main) Süd
Frankfurt (Main) Hbf
02:26
2